קבועים, המרה ושארית

בחלק זה נדבר על הגדרת משתנים כקבועים, וכן נציג את פעולות החלוקה והשארית בחלוקה בשלמים.