תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "שי תבור – פשוט ללמוד תכנות".

האתר מנוהל ומופעל על ידי שי תבור הדרכות מקצועיות (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").

השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון").

כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל www.shaytavor.com :

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

1. "שי תבור – פשוט ללמוד תכנות" הנו אתר מסחרי הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

2.הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד ואין היא מתחייבת כי תכנים אלו יעודכנו ו/או יעמדו בדרישות רשות סטטוטורית.

4. האתר אינו מתיימר להציג את התכנים המופיעים בו כבלעדיים ו/או כמוסכמים על רשות סטטוטורית לרבות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה והאחריות למידע וטיבו מוטלת על הגולש בלבד.

5.הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר.

6. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

7.יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם באתר, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת ו/או בבדיקת התכנים המתפרסמים.

מידע הנמסר ע"י הגולשים באתר

8. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם לרבות פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל.

9. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

10. בהרשמתך לאתר הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות בתיקון 40 לחוק הבזק.

11. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר או במקרה של שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.

12.בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.

אופן השימוש בשירותי האתר

13. האתר הנו אתר תוכן לימודי ברשת האינטרנט.

14. האתר מרכז עבור גולשי האתר תכני לימוד המועברים באמצעות שידור וידאו מוקלט בהתאם לשיקולי הנהלת האתר בתחומים ובנושאים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

15. כל החומר הלימודי הנמצא באתר פותח ע"י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בתכנים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.

16.שימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר.

17. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש בתכני האתר. תוקפו של הרישיון מוגבל בזמן, בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.

18. מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.

19.רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.

20. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות לימוד אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.

21. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי לימוד ו/או עשיית רווח.

22. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש בעניין רכישת חבילת לימוד באמצעות האתר, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

תשלום ומסירת פרטי חיוב

23. שימוש בחלק ממדורי האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע לצד התכנים המוצעים.

24. במעמד רכישת רישיון השימוש בחבילת ההדרכה המוצעת יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום השווה לחבילה אותה רכש המשתמש.

25. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר.

26. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע.

27. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.

ביטול עסקה

28. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב בכרטיס האשראי אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

29. בנוסף, לא תהיה אפשרות לבטל עסקה אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.

אספקת המוצרים

30. הנהלת האתר תהיה רשאית לשדרג מוצר נרכש למוצר דומה או טוב ממנו בהתאם לשיקול דעתה.

31. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה בתכני הלימוד הנרכשים ע"י המשתמש.

32. במקרה של תקלות טכניות בצפייה בחבילות הלימוד תהיה החברה מחויבת לספקן ללקוח מיד לאחר תום התקלה, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.

33. הנהלת האתר לא תשא באחריות לעדכון תכני הלימוד בהתאם להנחיות משרד החינוך ו/או המועצה להשכלה גבוהה.

מידע האסור בפרסום

הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

34. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

35. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

36. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

קניין רוחני

37. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של האתר ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

38. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.

39. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.

אחריות הנהלת האתר

40. השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.

41. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר לרבות לתכנים הלימודיים באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בתכני הלימוד.

42. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר  לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

חסימת גישה

43. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.

44. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

45. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

תמיכה טכנית

46. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

47. הנהלת האתר לא תספק כל תמיכה פדגוגית ו/או ייעוץ לגבי התכנים הנמצאים באתר ונושא זה הנו באחריות הגולש בלבד.

48. ברכישתך מנוי באתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור בתכני הלימוד.

שינויים באתר והפסקת השירות

49. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו, מחיריו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.

50. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.

51. השירותים באתר ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים תהיה רשאית הנהלת האתר להסיר את החומר הכלול באתר בלא לתת הודעה נוספת על כך.

52. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

53. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

54. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

55. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.

56. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.